دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-161 
2. تدابیر نظامی امام خمینی(ره) در مقابله با تهاجم عراق

صفحه 27-53

حمید بصیرت منش؛ محمدعلی جودکی؛ رقیه کشاورز