فرایند پذیرش مقالات

1. ارسال مقاله توسط نویسنده یا یکی از نویسندگان از طریق سامانه نشریه

2. تایید یا رد مقاله از سوی سردبیر و تحریریه براساس اهداف و رویکردهای نشریه

3. در صورت تایید سردبیر، تایید یا رد مقاله از سوی هیأت تحریریه براساساهداف،رویکردها و چشم انداز نشریه

4. در صورت تایید هیأت تحریریه، تایید یا رد مقاله توسط دو داوراهداف و رویکردها و راهنمای نویسندگان نشریه

5. در صورت تایید داوران، اصلاح نظر داوران توسط نویسنده یا نویسندگان

6. در صورت اصلاح مقاله، تایید یا رد اصلاح نویسنده یا نویسندگان توسط داوران

7. در صورت تایید داوران،ارجاع مقاله به ویراستاری و سپس، صفحه آرایی توسط سردبیر

8. در صورت تایید ویراستاری و صفحه آرایی، ارجاع آن از توسط سردبیر به مدیر اجرایی جهت بارگذاری و چاپ نسخه کاغذی