جستارهای انقلاب اسلامی (IRS) - فرایند پذیرش مقالات