فرایند پذیرش مقالات

نشریه جستارهای انقلاب اسلامی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به عنوان مرکز تخصصی مطالعه‌ی تاریخ سیاسی انقلاب اسلامی منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث سیاسی انقلاب اسلامی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه پژوهش های سیاسی انقلاب اسلامی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم مرتبط با حوزه‌ی سیاسی انقلاب اسلامی را گزارش می دهند می باشد.