راهنمای نویسندگان

نکته مهم: فرم تعهدنامه و تعارض منافع را از اینجا دانلود کنید.

برای آشنایی با نحوه بارگذاری کامل و دقیق مقاله می توانید به لینک ذیل مراجعه کنید:
http://fa.help.ju.sinaweb.net/hlp_12.html

نشریه علمی تحقیقات اسنادی انقلاب اسلامی به صورت دوفصلنامه مقالات پژوهشی و ترویجی برخوردار از نوآوری و اصالت را در رویکردهای ذیل بررسی می کند:

- تبیین اسنادی تاریخ تحولات معاصر ایران (از عصر پهلوی تا دهه 1370)

- تاریخ انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی با محوریت اسناد

- بررسی و نقد آثار حوزه تاریخ نگاری انقلاب اسلامی با تکیه بر اسناد

- تأثیرات اسناد بر مطالعات تاریخی حوزه انقلاب اسلامی

الف ـ ساختار کلی مقاله

 1. عنوان مقاله برخوردار از جذابیت و تازگی و ناظر بر یک مسأله در چهارچوب محورهای نشریه.
 2. چکیده شامل مسأله، سئوال،روش و یافته‌های تحقیق بین 200 تا 250 کلمه.
 3. واژه­ های کلیدی در بردارنده پنج تا هفت واژه اصلی مقاله.
 4. مقدمه ارائه‌دهنده چهارچوب کلی و طرح بحث اولیه موضوع مقاله.
 5. پیشینه پژوهش به منظور نشان دادن ضرورت تحقیق جدید.
 6. متن یا بدنه مقاله مشتمل بر شرح و تبیین مسئله پژوهش.
 7. نتیجه‌گیری به‌معنای ارائه یافته‌های پژوهش و نه تلخیص و یا تکرار مطالب مقاله.
 8. تنظیم کتابنامه براساس شیوه‌نامة تنظیم آدرس‌ها.
 9. درج نمودار، جداول و تصاویر در درون متن مقاله و اسناد در صورت نیاز مبرم در انتهای مقاله آورده شود.
 10. مقاله با فونت B Compset و سایز 13 و حجم 6000 تا 7500 کلمه باید باشد.
 11. در هنگام ارسال مقاله، نام نویسنده(نویسندگان) همراه با مشخصات علمی و وابستگی سازمانی و رایانامه به صورت کامل و دقیق در سامانه و فایل مجزا به فارسی و لاتین باید ارسال شود:

نمونه: استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ب ـ شیوه تنظیم آدرس‌ها

1.درج آدرس منابع استفاده ‌شده در درون متن، به صورت زیر درج شود:

-در ارجاع به اسناد (نام مختصر، شمارة سند: شمارة صفحه) اضافه شود.

-در ارجاع به نسخة خطی (نام نسخه خطی، شمارة برگ) قید شود.

-به منظور ارجاع درون‌متنی به سند نام مراکز اسنادی کشور به شیوة زیر در این فصلنامه مختصرسازی شده است:

-مَراسان (marāsān): مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

-مُتما (motmā): موسسة مطالعات تاریخ معاصر ایران.

-ساکما (sākmā):  سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران.

-مپس (maps): موسسة مطالعات و پژوهش‌های سیاسی

-مارجا (mārjā): مرکز اسناد ریاست جمهوری اسلامی ایران.

-کِمام (kemām):کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

-اِستادوخ (estādux): ادارة اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

-ساکماق(sākmāq): سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

-در ارجاع به روزنامه (نام روزنامه، شمارة روزنامه (تاریخ)، شمارة صفحه) آورده شود.

-در ارجاع به مصاحبه (نام خانوادگی مصاحبه شونده، تاریخ مصاحبه) استفاده شود.

-در ارجاع به کتاب (نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار اثر: صفحه استفاده شده) آورده شود. مثال: (نادری، 1393: 54).

چنانچه از چند صفحه یک منبع استفاده شده باشد عددها از چپ به راست تنظیم می_گردد، مثال: (تهرانی، 1393: 18-9).

اگر منبع استفاده‌ شده دارای جلدهای مختلف باشد، درج جلد استفاده شده بعد از سال انتشار اثر به شکل روبرو لازم است، مثال: (مرادی، 1393: 65/1).

اگر دو یا چند اثر از یک نویسنده و از یک سال به‌کار گرفته شود، با حروف الفبا متمایز گردد. مثال: (حسینی، 1393 الف: 76/1).

نقطه‌ای که در پایان جمله می‌آید اگر به پرانتز آدرس برسد، پس از پرانتز قرار گیرد، مثال: "بوده است" (خدادادی، 1392 الف: 18/2).

چنانچه منبع استفاده‌شده (کتاب، روزنامه، سند و غیره) بلافاصله تکرار شود از همان یا موارد مشابه استفاده نمی شود بلکه آدرس مجددا به صورت کامل تکرار شود.

-آدرس‌دهی به آیات قرآن بدین صورت خواهد بود: (حج: 18).

-استناد به سایت‌ها در صورت ضرورت، به این شکل آدرس داده می شود:   (tebyan.net مورخ 1392: 2 مهر).

 1. برگردان لاتین اسامی و همچنین توضیحات ضروری به ‌اختصار در زیرنویس درج گردد.
 2. درج آدرس‌های منابع لاتین همانند آدرس‌های فارسی صورت گیرد، مثال: (Fukoyama, 1995: 21)
 3. در فهرست کتابنامه به تفکیک آدرس‌ها به صورت زیر درج شود:

برای اسناد و کتب مجموعه اسناد: نام کامل مرکز اسنادی (به صورت پر رنگ)، شمارة اسناد به ترتیب قید شود.

نمونه: مرکز اسناد انقلاب اسلامی (مَراسان): ش. بازیابی 478156.

نمونه: امام در آئینۀ اسناد: سیر مبارزات آیت­ الله خمینی (ره) به روایت اسناد شهربانی، ج 3، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت­الله خمینی، 1386، چ2.

برای نسخه خطی: عنوان نسخة خطی. ( به صورت پررنگ). محل نگهداری نسخة خطی، شماره بازیابی.

نمونه: دستورالعالج، کتابخانه آیت الله العظمی گلپایگانی، 31/5 .

برای کتاب: نام خانوادگی، نام، نام اثر (به صورت پر رنگ)، نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحح، جلد مورد استفاده، نام محل نشر، نام ناشر، سال چاپ، نوبت چاپ.

نمونه: شاردن، ژان، سفرنامه شاردن، ترجمۀ اقبال یغمایی، ج 3، تهران، نشر توس، 1385، چ 2.

برای مقاله: نام خانوادگی، نام، «نام مقاله»، نام نشریه (به صورت پر رنگ)، ، سال، شماره مجله، ماه و سال انتشار، صفحات مقاله.

نمونه: آرنالدز، آر، «درآمدی بر منطق»، ترجمۀ رضا صادقی، فصلنامه معارف عقلی، س 2، ش 1، بهار 1385، صص 110-79.

سایر موارد: نام خانوادگی، نام، «موضوع»، نوع اثر یا منبع (مصاحبه، سخنرانی) (به صورت پر رنگ)، تاریخ دقیق مصاحبه یا سخنرانی، سال انتشار.

 1. منابع باید براساس نام خانوادگی و نام به‌صورت الفبایی تنظیم گردد. نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان در هر بار تکرار در کتابنامه باید مجددا نگاشته شود و از درج خط فاصله یا نقطه به جای نام نویسنده خودداری شود.
 2. درج «ق، ش و م» به نشانه سال قمری، شمسی و میلادی بعد از تاریخ لازم است.
 3. در فهرست منابع از مخفف استفاده شده است. ج به جای جلد/ چ به جای نوبت چاپ (نوبت چاپ اول احتیاج به درج ندارد)/ ش به جای شماره.

ج ـ دیگر مسائل

 1. حتی الامکان سطح علمی نویسنده مسئول نباید کمتر از استادیار باشد. سطح علمی سایر نویسندگان نباید کمتر از کارشناسی ارشد باشد. مسئولیت رتبه و سطح علمی اعلام شده، برعهده نویسنده مسئول (ارسال کننده مقاله) است.
 2. ارسال مقاله به این نشریه به معنای عدم ارسال همزمان آن به مجلات و همایش های دیگر است، در صورت اثبات غیر آن، بر اساس آیین نامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عمل خواهد شد.
 3. مسئولیت اصالت و صحت مطالب مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان است و نیز نشریه، مسئول دیدگاه‌های مطرح‌شده در مقالات نیست.
 4. تحریریه نشریه در رد، قبول، چاپ و اصلاح مقالات آزاد است.
 5. تهیه و ارسال ترجمه لاتین چکیده مقاله پس ‌از نهایی شدن، توسط نویسنده مسئول الزامی است.
 6. برای مقالاتی گواهی پذیرش صادر می­شود که همه مراحل ارزیابی آن، به پایان رسیده باشد. تشخیص این موضوع و تقدم و تأخر چاپ مقالات با نظر سردبیر نشریه صورت خواهد گرفت.
 7. مقالاتی مورد بررسی قرار می گیرند که تنها از طریق سامانه فصلنامه دریافت شود. پیگیری های بعدی تنها از طریق سامانه امکان پذیر خواهد بود.
 8. توصیه می شود نویسنده در تنظیم نهایی مقاله از محتوای مقالات شماره ­های پیشین نشریه علمی تحقیقات اسنادی انقلاب اسلامی استفاده نمایند.
 9. نقل مطالب از نشریه با ذکر نام آن بلامانع است و از هرگونه نقد و پیشنهاد علمی استقبال می‌کند.
 10. نویسندگان پیش از فهرست منابع، در بخش «تشکر و قدردانی» می توانند از تأمین کنندگان مالی و امکانات و یا افراد دیگر که در انجام پژوهش کمک نموده اند با ذکر نوع مشارکت و همکاری ایشان تشکر نمایند.