اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدمهدی اسماعیلی

علوم سیاسی استادیار دانشگاه تهران و
رئیس پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی

rtis2.ut.ac.ir/cv/m.m.esmaeli
m.m.esmaeliut.ac.ir

سردبیر

دکتر حمیدرضا ملک محمدی

سیاستگذاری عمومی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

malekut.ic.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مصطفی ملکوتیان

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mmalakot
mmalakotut.ac.ir

دکتر حمیدرضا ملک محمدی

سیاستگذاری عمومی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

malekut.ic.ir
10.22059/JPPOLICY.20

دکتر ابراهیم متقی

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~emottaghi
emottaghiut.ac.ir

دکتر یوسف ترابی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

utorabi14gmail.com

دکتر علی اکبر جعفری

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~Ajafari/
a.jafariumz.ac.ir

دکتر عبدالرسول حسنی فر

علوم سیاسی- گرایش اندیشه سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/hasanifar/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hasanifarlihu.usb.ac.ir

دکتر علیرضا صدرا

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~sadra
sadraut.ac.ir

دکتر عبدالمطلب عبداله

معارف اسلامی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693165/
abdollah_abyahoo.com

دکتر مجید عباسی (اشلقی)

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/6132741/
dr.majidabbasigmail.com

دکتر ابوذر گوهری مقدم

علوم سیاسی دانشیاردانشگاه امام صادق(ع)

isu.ac.ir/content/2550/
nimroozelenoon.ir

مدیر علمی و اجرایی

دکتر آرمان فروهی

دکتری تاریخ

arman.forouhiyahoo.com
09132873743

ویراستار

ملیحه نیکروش رستمی

صفحه آرا

malihenikraveshymail.com