اهداف و چشم انداز

مرکز اسناد انقلاب اسلامی از منظر قدمت، نخستین موسسه تدوین تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می رود. این مرکز با در اختیار داشتن بیش از 4/500/00 میلیون برگ سند و 21/000 ساعت مصاحبه با مبارزان و حاضران انقلاب اسلامی از اصلی ترین مراجع اصلی برای پژوهشگران تاریخ انقلاب اسلامی محسوب می شود. این مرکز تاکنون بیش از 1200 عنوان کتاب در حوزه های مختلف انقلاب اسلامی همچون تاریخ جمهوری اسلامی، تاریخ شفاهی، تاریخ محلی، خاطرات، مجموعه اسناد، فرهنگنامه ها، دائره المعارف ها و مانند آن را منتشر کرده است که بسیاری از این کتب هم اکنون به عنوان منبع درسی دانشگاهی در مراکز آموزش عالی سراسر کشور مورد استفاده قرار می گیرد. براساس ظرفیت فوق و همچنین اهمیت اسناد به عنوان یکی از مهم ترین منابع متقن و اصلی در پژوهش های تاریخی به ویژه در دوران معاصر، مرکز اسناد انقلاب اسلامی مبادرت به ایجاد نشریه علمی تحقیقات اسناد انقلاب اسلامی نموده است. این نشریه در پی آن است تا اهمیت اسناد حوزه تاریخ معاصر ایران به ویژه انقلاب اسلامی را برای مخاطبان خود شفاف نماید. همچنین نشریه محلی برای نشر تازه‌های پژوهشی صاحب‌نظران حوزه تاریخ انقلاب اسلامی باشد تا در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد. این نشریه امیدوار است جهت بازنشر تاریخ متقن و صحیح انقلاب اسلامی در عرصه های جهانی به نشریات بین المللی نیز اضافه شود.