نشریه جستارهای انقلاب اسلامی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به عنوان مرکز تخصصی مطالعه‌ی تاریخ سیاسی انقلاب اسلامی منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث سیاسی انقلاب اسلامی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه پژوهش های سیاسی انقلاب اسلامی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم مرتبط با حوزه‌ی سیاسی انقلاب اسلامی را گزارش می دهند می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی پشتیبانی مالی می شود.

نشریه جستارهای انقلاب اسلامی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-161 

2. تدابیر نظامی امام خمینی(ره) در مقابله با تهاجم عراق

صفحه 27-53

حمید بصیرت منش؛ محمدعلی جودکی؛ رقیه کشاورز