داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمد آقایی مرکز اسناد انقلاب اسلامی
اکبر اشرفی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سهراب انعامی علمداری دکترای روابط بین الملل
مرتضی بکی حسکویی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
یوسف ترابی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه انتظامی امین
رشید جعفرپور کلوری جامعه شناسی انقلاب اسلامی معاون مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
علی اکبر جعفری دانشیار گروه روابط دانشگاه مازندران
مهدی جوکار دکتری دانشگاه تهران
سجاد چیت فروش هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
عبدالرسول حسنی فر جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد حیدری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فاطمه طاهرخانی پژوهشگاه علوم انسانی . تهران
مجید عباسی(اشلقی) دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی
عبدالمطلب عبداله دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی(
حامد عمویی جامعه شناسی انقلاب اسلامی هیأت علمی مدعو، گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
مرتضی فرخی جامعه شناسی انقلاب اسلامی عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی- گروه علوم سیاسی
صونا قاجار عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی
میثم قهرمان عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی
محمدتقی کرمی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
سمانه کشوردوست گروه انقلاب اسلامی، دانشکده معراف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
سید زکریا محمودی رجا علوم سیاسی دانگاه علامه طباطبائی
عبداله مرادی جامعه شناسی انقلاب اسلامی استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه دفاع ملی
مجید رضا موؤمنی استاد یار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی نادری استادیار دانشگاه شاهد
بتول یوسفی دانشگاه الزهرا(س)