دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله ترویجی

تحلیل کنش‌های گفتاری نمایندگان مجلس دوره اول شورای اسلامی با تاکید بر آیات جنگ و جهاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

رضا محمدی؛ توران منصوری


جلوه های ایثار زنان در جنگ تحمیلی با تکیه بر تاریخ شفاهی و اسناد نویافته مطالعه موردی (ستاد پشتیبانی جنگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

متین سادات اصلاحی