تحلیل کنش‌های گفتاری نمایندگان مجلس دوره اول شورای اسلامی با تاکید بر آیات جنگ و جهاد

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دکترای تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکترای تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد تا کنش‌های گفتاری در استنادات قرآنی نمایندگان مجلس اول شورای اسلامی را با تاکید بر آیات جنگ و جهاد، تحلیل کند و به این پرسش‌ها پاسخ دهد که بر مبنای الگوی کنش‌ گفتار جان سرل، نمایندگان اول مجلس شورای اسلامی از چه گونه‌های کنش گفتاری استفاده کردند؟ و از تحلیل فراوانی و بسامد این کنش‌ها چه نتایجی حاصل می‌شود؟

روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از روش کمی و کیفی بررسی و تحلیل شده است.

یافته‌ها: بیشترین کنش گفتاری استنادات نمایندگان به آیات قرآن کریم با تعداد 40 مورد از 112 مورد با 35.71 درصد، مربوط به کنش‌های اظهاری است. 26.78 درصد کارگفت‌ها با تعداد 30 مورد، کارگفت تعهدی را شامل می‌شود. کنش ترغیبی در استنادات نمایندگان مجلس 25 مورد و به عبارتی 22.32 درصد کارگفت‌ها را به خود اختصاص داده است. کنش اعلامی 17 مورد و به عبارتی15.17 درصد از کنش‌ها به کنش‌های اعلامی اختصاص داشت و درنهایت هیچ مورد کارگفت عاطفی در این استنادات دیده نشد.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که با توجه به فراوانی کنش اظهاری در اقوال نمایندگان، نشان می دهد که آنان سعی داشتند اوضاع را برای مردم تشریح کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the speech acts of the representatives of the first term of the Islamic Council with an emphasis on the verses of war and jihad

نویسندگان [English]

  • reza mohammadi 1
  • toran mansory 2
1 PhD in the history of the Islamic Revolution, Boali Sina University, Hamedan
2 PhD student of the history of the Islamic Revolution, Boali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

Objective: The present study tries to analyze the speech acts in the Quranic quotations of the representatives of the first parliament of the Islamic Council with emphasis on the verses of war and jihad And to answer these questions based on John Searle's speech act model, what types of speech acts did the first representatives of the Islamic Council use?And what results are obtained from the analysis of the frequency of these actions?

Research method: This research was investigated and analyzed with a descriptive-analytical approach and using quantitative and qualitative methods.

Findings: The most speech act of the representatives' citations to the verses of the Holy Quran with the number of 40 cases out of 112 cases with 35.71% is related to declarative actions. 26.78 percent of the 30 cases include the obligation. The act of persuasion in the citations of parliamentarians has occupied 25 cases, that is, 22.32% of the speeches. 17 cases of declarative action, that is, 15.17% of the actions were dedicated to declarative actions, and finally no case of emotional speech was seen in these citations.

Conclusion: The results of the research indicate that according to the frequency of declarative actions in the representatives' words, it shows that they were trying to explain the situation to the people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The theory of speech act
  • John Searle
  • representatives of the first parliament of the Islamic Council
  • verses of war and jihad