3. بررسی زمینه‌های عرفی گرایی حکومت اسلامی در تحلیل مضمون نظرات آیت‌الله جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

چکیده

 
ادیان الهی به‌منظور هدایت و سعادت بشری نازل‌شده‌اند تا انسان با تبعیت از ارزش‌ها و قوانین الهی دچار تحریف و انحراف نشود. به نظر می‌رسد آنچه در نگاه متفکران مسلمان جهان اسلام مشهود است این‌که اسلام مهم‌ترین دین الهی است که برای سازمان‌دهی و نظم‌بخشی به حیات دنیایی و اخروی بشر نازل‌شده است. ازجمله متفکران جهان اسلام که نگاه تلفیق و تعامل دین و سیاست را مدنظر دارد آیت‌الله جوادی آملی می‌باشد. از نگاه این مفسر قرآن، جدایی دین از سیاست باعث تنزل دین و سیاست می‌گردد، لذا تعامل آن دو سبب انسجام و هدفمندی حیات بشری می‌گردد و امت اسلامی را از انحراف و تحریف مصون نگه می‌دارد. در تحقیق حاضر، نویسندگان مترصد آن هستند که با استفاده از روش تحلیل مضمون، عوامل و زمینه‌های عرفی شدن حکومت اسلامی در اندیشه‌ی آیت‌الله جوادی آملی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد ‌که در نگاه آیت‌الله جوادی آملی محورهایی همچون دوری از قرآن و عدم توسل به مبانی صحیح اسلامی، تفسیرهای غلط و منطبق بر هواهای نفسانی، دوری از رهبری معنوی و کارآمد ازجمله‌ی زمینه‌های عرفی شدن جامعه اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of secularization in contexts Islamic government content analysis of the views of Ayatollah Javadi Amoli

نویسندگان [English]

  • sajjad CHITFOROUSH 1
  • saeed ghorbani 2
1 emam hossein university
2 PhD in Political Studies of the Islamic Revolution of Shahed University
چکیده [English]

Divine religions have been revealed for the purpose of human guidance and happiness so that human beings will not be distorted and deviated after following the divine values ​​and laws. It seems that what is evident in the eyes of Muslim thinkers in the Islamic world is that Islam is the most important divine religion that has been revealed to organize and regulate human life in this world and the hereafter. Ayatollah Javadi Amoli as a thinker of the Islamic world considers the integration and interaction of religion and politics. According to this commentator of the Qur'an, the separation of religion from politics degrades religion and politics, so the interaction between the two causes the coherence and purposefulness of human life and keeps the Islamic Ummah safe from deviation and distortion. In the present study, the author intends to analyze the factors and contexts of the secularization of the Islamic government in the thought of Ayatollah Javadi Amoli using the method of content analysis. Findings of the research sho that In the view of Ayatollah Javadi Amoli, issues such as distance from the Qur'an and non-recourse to the true Islamic principles, misinterpretations and following igo, avoidance of spiritual and efficient leadership are among factors of secularization of Islamic society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Islam
  • Secularization
  • Secularism
  • Ayatollah Javadi Amoli
  • content Analysis