4. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانش آموخته دکترای روابط بین الملل و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

هر انقلاب اجتماعی عوامل پیدایش مختلفی دارد. انقلاب اسلامی ایران نیز دارای عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بوده است که در کنار یکدیگر موجب پیروزی آن شده‌اند. بررسی هر یک از این عوامل دارای اهمیت است، اما این مقاله تلاش می‌کند تا عوامل اقتصادی پیروزی انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار دهد، بدون اینکه قصد داشته باشد، نقش دیگر عوامل را بدون اهمیت بداند. بنابراین، سؤال اصلی مقاله آن است که عوامل اقتصادی چه نقشی در وقوع انقلاب اسلامی در 1979م/ 1357 ش داشته‌اند؟ روش تحقیق مقاله برای پاسخ به این پرسش، روش علی و معلولی و نیز روش توصیفی است و از آمار اقتصادی بانک جهانی در آن بهره گرفته شده است. متغیر مستقل، عوامل اقتصادی و متغیر وابسته، پیروزی انقلاب اسلامی است. نتیجه کلی مقاله نشان می‌دهد که اجرای اصلاحات ارضی، اجرای ناقص برنامه‌های توسعه اقتصادی، توسعه وابسته و رکود اقتصادی، عوامل اقتصادی وقوع انقلاب بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of economics factors in Islamic revolution formation

نویسنده [English]

  • Hamed Amoui
PhD in Political Science from Azad University and Teacher in the Department of Political Science ,Islamic Azad University ,Karaj Branch.
چکیده [English]

Each social revolution has various factors of emergence. Iran Islamic revolutions also has various political, economic, social, cultural and…factors that together led to its victory. Studying each of these factors is important. But this article focuses on studying economic factors of the victory of the Islamic Revolution, without intending to downplay the role of other factors. There for, the article's main question is what role did economic factors play in the emergence of Islamic Revolution in 1357/1979 The article's research method to answer this question is causal and descriptive and World Bank Economic Statistics are used. Dependent variable is economic factors and independent factor is Islamic revolution. General result of the article shows that economic factors of Revolution emergence are implementation of land reform, incomplete implementation of economic development plan, dependent development and downturn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Islamic Revolution
  • land Reform
  • Development Plan
  • Dependent Development
  • downturn
  • Relative Poverty