5. تاثیر انقلاب اسلامی ایران برگسترش تشیع در اندونزی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور قزوین

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه پیام نور قزوین

چکیده

سؤال اصلی پژوهش را این‌گونه می‌توان مطرح ساخت که انقلاب اسلامی ایران در گسترش شیعه در اندونزی چه تأثیری داشته است؟ بر این اساس با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی مبتنی بر نظریه پخش با توضیح مختصری در خصوص پیشینه تاریخی پیدایش شیعیان در اندونزی، معرفی سازمان‌ها و مؤسسات مرتبط با شیعیان، به وضعیت شیعیان اندونزی، موافقان مذهب شیعه و روابط خاص آن‌ها بین خود و همچنین با دیگران و تأثیرات یکی از رویدادهای مهم قرن بیستم یعنی پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر گسترش و نشر تفکر شیعی در اندونزی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مسلمانان اندونزی شاهد شور و شوق مذهبی چشمگیری در میان شیعیان و طرفداران این مذهب بودند که این امر، گسترش ادبیات شیعی را در برداشت. با تغییرات ایجاد شده، مؤسسات مبتنی بر تفکر شیعی نظیر مدارس اسلامی، ناشران و انجمن‌ها روند رو به افزایشی داشته‌اند. در نتیجه، انقلاب اسلامی ایران، بر میزان گسترش و نفوذ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شیعیان اندونزی از طریق: 1. جذب دانشجویان اندونزیایی در حوزه علمیه قم 2. ایجاد مؤسسات و سازمان‌های وابسته به شیعه 3. پر رنگ شدن نقش علمای دینی به‌ویژه مراجع تقلید در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و مذهبی 4. ظهور شیعیان و ترغیب به انجام فعالیت‌های فقه شیعه در اندونزی در دانشگاه و گروهاستاد، تأثیرات قابل توجهی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Iran Islamic Revolution on Shiism spread in Indonesia

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad mosavi 1
  • mohammad kamarrosta 2
1 Associated Professor of Political Science at the Payame Noor University of Qazvin .
2 Graduated of Political Science from the Payame Noor University of Qazvin.
چکیده [English]

The main question of this research can be asked as to what effects the Islamic Revolution of Iran had on the spread of Shiism in Indonesia? Accordingly, using a descriptive-analytical research method based on diffusion theory with a brief explanation of the historical background of the origin of Shiites in Indonesia, introduction of Shiites-related organizations and institutes, the situation of the Shiites in Indonesia, proponents of the Shiite religion and their special relationships among themselves and  others and the effect of one of the important events of the twentieth century, the victory of Islamic Revolution of Iran, on the spread and promotion of Shiite thinking in Indonesia, are studied. Results show that after the victory of Islamic Revolution, significant religious enthusiasm among Shiites and adherents to this religion were observed that led to the spread of Shiite literature. With these changes, institutions based on Shiite thought, such as Islamic schools, publishers and forums, were on the rise. There for, Islamic Revolution of Iran had significant impacts on the Shiites' cultural, social and political spread and influence in Indonesia by: 1.attracting Indonesian students in the seminary of Qom 2.establishment of Shiite affiliated institutions and organizations 3.Making the role of religious scholars, especially imitators, more important 4.the rise of Shiites and the encouragement of Shiite jurisprudence activities in Indonesia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Islamic Revolution of Iran
  • Indonesia
  • Diffusion theory
  • Islam
  • Shiites