روابط ایران و اسرائیل(1326-1357) از منظر نگاه نمایندگان مجلس شورای ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

با صدور قطعنامه سازمان ملل متحد در سال 1948م/1327ش مبنی بر تقسیم کشور فلسطین،‌ تشکیل دولت اسرائیل رسمیت پیدا کرد و برخی از کشورها آن را به رسمیت شناختند. در ایران این موضوع با مخالفت جامعه مذهبی مواجه شد. نمایندگان مجلس شورای ملی نیز در ابتدا به تأسی از خواست مردم،‌ در نطق­ های خود به مخالفت با تشکیل دولت اسرائیل پرداختند. پس از کودتای 28 مرداد1332 با استحکام حکومت محمدرضا پهلوی و مناسبات دوستانه وی با آمریکا،‌ سیاست حکومت در قبال اسرائیل چرخش پیدا کرد و سمت و سویی دوستانه اما پنهانی یافت. نمایندگان دوره­ های 15-24 مجلس شورای ملی به مناسبت­ های مختلف، روابط ایران و اسرائیل را دنبال و با توجه به سیاست حکومت درباره مناسبات، روابط و رخدادهای مرتبط با اسرائیل اظهار نظر می­کردند. مقاله حاضر تلاش دارد با استفاده از مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و منابع کتابخانه­ای و روش تحلیلی-توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که نمایندگان مجلس شورای ملی چه واکنشی در قبال تشکیل دولت اسرائیل، جنگ­های اعراب و اسرائیل و روابط ایران با اسرائیل داشتند؟ یافته­ های پژوهش حاکی است نمایندگان مجلس متأثر از گفتمان غالب در فضای سیاسی ایران، موضع­گیری می­کردند و مواضع تند و رادیکال نمایندگان مجلس دوره پانزدهم(در بدو تشکیل دولت اسرائیل) به تدریج فروکش کرد و هم راستا با مواضع دولت ایران و شاه به انتقاد از اسرائیل در حد مواضع کلی سازمان ملل مبنی بر خروج اسرائیل از اراضی اشغالی پس از جنگ 1967م اکتفا شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relations between Iran and Israel (1357-1326) from the point of view of the representatives of the National Council

نویسنده [English]

  • tooran mansouri
PhD student in the history of the Islamic Revolution of Bu Ali Sina University of Hamadan
چکیده [English]

With the issuance of the United Nations resolution in 1948/1327 AD regarding the partition of Palestine, the formation of the state of Israel became official. In Iran, this issue was opposed by the religious community. After the coup d'état on August 28, 1332, with the strengthening of the government of Mohammad Reza Pahlavi, the government's policy towards Israel took a turn and found a friendly but hidden direction. The representatives of the 24th-15th periods of the National Assembly followed the relations between Iran and Israel on various occasions and commented on the relations and events related to Israel according to the government's policy. Therefore, the main question of the article is, what was the reaction of the representatives of the National Council to the formation of the Israeli government and Iran's relations with Israel? Therefore, this research aims to evaluate the general positions of the representatives of the National Council regarding Israel during the years 1326-1357, relying on the details of the parliament's deliberations. The findings of the research indicate that parliamentarians were influenced by the dominant discourse in Iran's political environment, and the strong and radical positions of parliamentarians of the 15th term (at the beginning of the formation of the Israeli government) gradually subsided and aligned with the positions of the Iranian government. And the Shah limited himself to criticizing Israel to the extent of the general position of the United Nations regarding the withdrawal of Israel from the occupied territories after the 1967 war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Assembly
  • Israel
  • Palestine
  • foreign relations
  • Members of Parliament