تبیین ترویج سبک زندگی غیراسلامی در دورة پهلوی دوم براساس اسناد و روزنامه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

الگوی فکری حکومت پهلوی دوم اشاعه و ترویج سبک زندگی غیردینی بود. حاکمیت با بهره ­گیری از همة ظرفیت­ ها و ابزارهای موجود به‌ویژه با استفاده از مطبوعات و روزنامه­ ها، به دنبال تغییر هویت دینی و گسترش فرهنگ غرب‌گرایی و غیردینی بود. رسانه ­ها و مطبوعات مهم‌ترین ابزار حاکمیت برای ترویج و اشاعه سبک زندگی غیردینی بودند. در این دوره، مطبوعات به‌ویژه روزنامة اطلاعات و آیندگان، پرچمدار انجام این رسالت بودند و در راه نیل به این هدف، از ­­­­­­­­هیچ اقدامی فروگذار نکردند. این پژوهش با هدف بررسی ترویج سبک زندگی غربی و غیراسلامی بر اساس اسناد و روزنامه­ های دورة پهلوی دوم صورت گرفته است. برای بررسی موضوع این فرضیه به آزمون گذاشته شده که «روزنامه ­ها و مجلات ابزار اصلی حاکمیت برای فرهنگ­سازی زندگی با سبک غربی و غیراسلامی در دورة پهلوی دوم» بودند. در این پژوهش از روش تحقیق تاریخی مبتنی بر روش کیفی و تحلیل محتوا و استفاده از منابع دست اول و کتابخانه ­ای استفاده شده است. یافته ­های پژوهش نشان می ­دهد در دورة پهلوی دوم، گرایش و تمایل به زندگی غربی شدت یافت و علت اصلی آن، این بود که حاکمیت به‌طور آگاهانه و هدفمند به دنبال تغییر اندیشه و سبک زندگی مردم بوده و سعی در ترویج سبک­ زندگی غیردینی داشته است. همچنین یافته­ های تحقیق نشان می­دهد که این دوره، زمان اوج‌گرفتن اندیشه و تفکر غرب‌گرایی در جامعه بوده است، به‌طوری‌که همة ابزارها و عناصری که تحت کنترل و اداره حاکمیت بودند، به‌طور هماهنگ و یکپارچه سبک ­زندگی غیردینی را ترویج می ­کردند. از این رو مسائل و اتفاقات جامعه ایرانی، بر سبک زندگی مردم تأثیر نهاده و آنها را به سمت زندگی غرب‌گرایانه سوق می ­داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the promotion of western lifestyle in the second Pahlavi period based on newspapers

نویسندگان [English]

  • Mohadeseh Ghanbari 1
  • ali akbar jafari 2
1 Graduated from Isfahan University with a master's degree in Iranian Islamic History
2 isfahan
چکیده [English]

The intellectual paradigm of the second Pahlavi government was to spread and promote a non-religious lifestyle. The second Pahlavi government sought to change the religious identity and expand the western culture by using all the available capacities and tools, especially by using the press and newspapers such as the daily information and future. This research investigates the promotion of western and non-Islamic lifestyle based on the newspapers of the second Pahlavi period. In this research, a historical research method based on qualitative method and content analysis and using first-hand and library sources has been done. The findings of the research indicate that in the second Pahlavi period, the tendency and desire for western life intensified. The second Pahlavi government consciously and purposefully sought to change people's thinking and lifestyle and tried to promote non-religious lifestyle. Also, the findings of the research show that the second Pahlavi period was the era of the peak of Western thinking in the society, so that all the tools and elements that were under the control and administration of the government promoted the non-religious lifestyle in a coordinated and integrated manner. With the expansion and deepening of the non-religious approach in people's lives, clerics and scholars and religious groups openly opposed and protested the government's plans. Therefore, the issues and events that happened in the course of modernity in the Iranian society affected the lifestyle of the people and pushed them towards a westernized life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Second Pahlavi
  • lifestyle
  • western lifestyle
  • advertisement
  • newspaper