بررسی چالش‌ها و تکاپوهای تبعیدیان حزب توده ایران در جزیره خارک(1327-1337هـ.ش.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تاریخ مطالعات خلیج فارس، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

2 دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

چکیده

جزیرة خارک در عصر حکومت محمدرضا پهلوی میزبان تبعیدیانی از حزب توده ایران بود. جریانی که به نوعی منسجم‌ترین تشکل سیاسی کشور به شمار می‌رفت. عمده آنها زندگی در یک محیط جزیره‌ای با حداقل امکانات و شرایط طبیعیِ طاقت‌فرسا را تاکنون تجربه نکرده بودند. بدین‌ترتیب زندگی آنها با سابقه‌ای از فعالیت سیاسی ضد رژیم حاکم، با چالش‌هایی مواجه بود. این پژوهش درپی آن است تا ضمن بررسی چالش‌های تبعیدیان حزب توده در چارچوب شرایط طبیعی - امنیتی جزیره خارک در فاصله سال‌های 1327 تا 1337 ه.ش. اقداماتشان برای غلبه بر آن چالش‌ها را تبیین نماید. بنابراین پرسش این پژوهش این است که: زندگی تبعیدیان حزب توده ایران در جزیره خارک بین سال‌های 1327 تا 1337 ه.ش. تحت تأثیر چه عواملی بوده و آنها چه اقداماتی برای غلبه بر چالش‌های خود انجام دادند؟ این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای، اسناد آرشیوی، نشریات و داده‌های مبتنی بر تاریخ شفاهی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد زندگی تبعیدیان وابسته به حزب توده در جزیرة خارک در زمان مذکور آمیزه‌ای از تمامی محرومیت‌های جغرافیایی جزیره و محدودیت‌‌های تأمینی و تأدیبی بود. اما آنها توانسته بودند با بهره‌گیری از تنوع قابلیت‌های تخصصی خود، کادرسازی و تقسیم مسئولیت‌ها و تعامل با جامعه کوچک بومیان خارک، بر مشکلات خود فائق آیند و تا حدودی از محدودیت‌های خود در یک تبعیدگاه امنیتی بکاهند و محیط جزیره را برای ادامه حیات خود مناسب‌تر کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Challenges and efforts of exiles of Tudeh Party of Iran in Khark Island (1327-1337 AH)

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Saadatmand 1
  • hasan allahyari 2
1 History,Literature and Humanities, persian gulf, bushehr, Iran
2 History, literature and humanities, Persian Gulf, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Khark Island hosted exiles from the Tudeh Party of Iran during the reign of Mohammad Reza Pahlavi. It was the most cohesive political organization in the country. Most of these exiles had never lived on an island in the Persian Gulf. Thus, their life on the island faced challenges. This research seeks to measure the social life of Tudeh Party exiles within an island environment between 1327 and 1337 A.H. To explain. This article is a descriptive-analytical method based on library resources, archival documents, publications, and data based on oral history.

The results of this study show that the life of the exiles affiliated with the Tudeh Party on Khark Island at that time was a mixture of all the geographical deprivations of the island and the disciplinary and security restrictions of deportation. But they were able to overcome their problems by taking advantage of the diversity of their professional skills, staffing, and division of responsibilities - based on their ideology - and interacting with the small Kharkiv indigenous community. Their religion was able to alleviate some of the living problems in an island exile and make the island's environment more conducive to survival. Fear, however, was the most pervasive component of this social group's life in an island exile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Second Pahlavi period
  • Tudeh Party of Iran
  • Exile
  • Khark Island
  • Social life