زمینه ها و پیامدهای کشف حجاب در لارستان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

دوران شانزده ساله سلطنت رضاشاه بر ایران (1304- 1320)، متضمن اقدامات فرهنگی متعددی بود که عموماً با ترک سنت‌های قدیمی و رو آوردن به مظاهر تمدن غربی صورت گرفت. کشف حجاب از اساسی‌ترین اقدامات رضاشاه برای غربی‌کردن ظواهر کشور بود که آن را با هدف تجددخواهی انجام داد. سیاست کشف حجاب در مناطق مختلف کشور از جمله شهرستان لارستان بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص فرهنگی، اجتماعی و قومی به مرحله اجرا درآمد و پیامدهای سیاسی اجتماعی مهمی برجای گذاشت. این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که برنامه‌های حکومت پهلوی برای اجرای سیاست کشف حجاب چه بود و مردم لارستان در تقابل با این سیاست چه واکنشی نشان دادند؟ فرضیة پژوهش بر این اساس استوار است که قشرهای مختلف اجتماعی همچون روحانیون، کارکنان دولت و بانوان به مقابله با سیاست فوق برخاستند و به همین دلیل حکومت توفیق چندانی در پیشبرد برنامة موردنظر خویش در لارستان نداشت. هدف این پژوهش بررسی زمینه، واکنش و پیامدهای کشف حجاب در لارستان است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع آرشیوی و کتابخانه­ای صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که به واسطة بافت سنتی و مذهبیِ حیات سیاسی و اجتماعی لارستان سیاست کشف حجاب در آن خطّه به شکست انجامید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Backgrounds and consequences of the discovery of hijab in Larestan

نویسندگان [English]

  • Rasul Ahmadlu
  • Azar Ardiyanian
دانشجوی دکتری
چکیده [English]

The sixteen-year period of Reza Shah's reign over Iran, 1320-1304, included numerous cultural measures, which were generally based on abandoning old traditions and turning to the manifestations of Western civilization. The discovery of the hijab was one of Reza Shah's most basic measures to westernize the appearance of the country, which he did in line with his modernism measures. The policy of removing the hijab was implemented in different regions of the country, including Larestan city, without considering specific cultural, social, and ethnic characteristics, and it left important political and social consequences. This research tries to answer the question that what were the plans of the Pahlavi government to implement the policy of removing the hijab and how did the people of Larestan react to this policy? The hypothesis of the research is based on the fact that different social strata such as clerics, government employees and women opposed the above policy and for this reason the government was not very successful in advancing its desired program in Larestan. The purpose of this research is to investigate the background, reaction and consequences of the discovery of hijab in Larestan. The present research method is descriptive-analytical and using archival and library documents and sources. The findings of the research show that the policy of removing the hijab in Larestan failed due to a context with traditional and religious thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Removing the hijab
  • Larestan
  • first Pahlavi
  • women