زنان در ساخت اجتماعی- سیاسی ایران عصر پهلوی (۱۳۰۰-۱۳۵۷ ش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی گروه مطالعات تاریخی انقلاب اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تبلیغات رسمی و گسترده در رابطه با افزایش حوزه‌ی نفوذ و آزادی زنان و حمایت از حقوق و فرصت‌های برابر برای آنان از یکسو، و مانع تراشی و تحدید ساختاری و ظرفیت سازی‌های نمایشی از سوی دیگر، رسیدن به تصویری شفاف و مبتنی بر واقعیت از وضعیت زنان در دوره‌ی پهلوی را پیچیده کرده است از این‌رو بررسی و فهم دقیق این موضوع در ساخت سیاسی- اجتماعی این عصر از اهمیت به سزایی برخوردار است. این موضوعی است که امروزه با در نظر گرفتن روند سریع افزایش آگاهی زنان و اراده‌ی روز افزون آنان برای نقش آفرینی در تحولات اجتماعی و سیاسی، ضرورت آسیب شناسی و شناخت محدودیت‌ها و موانع تحقق این خواست و همچنین رواج روایت‌های تحریف آمیز از تاریخ، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. مقاله پیش روی، با رویکردی ساختارگرایانه و با بهره گیری از روش تاریخی و استفاده از منابع سندی و کتابخانه‌ای، به بررسی تعارض ویژگی مردسالارانه‎ی ساختاری زیربنایی جامعه‌ی ایران با اهداف و تبلیغات رونمایانه و اعلامی پرداخته و در پاسخ به پرسش از چگونگی تغییر جایگاه زنان در این دوره این فرضیه را مطرح نموده که در غیاب زمینه‌های تغییر ساختاری و با توجه به ماهیت توأمان استبدادی و پدرسالارانه‌ی حکومت ایران در عصر پهلوی، تغییر در وضعیت زنان را تنها با بهره گیری از مفهوم رشد کمی در غیاب توسعه‌ی کیفی و عدم امکان کنش مندی حقیقی آنان می‌توان توضیح داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

women in socio-political construction in Pahlavi (1922-1979)

نویسنده [English]

  • sona qajar
Faculty member of the Research Group of Historical Studies of the Islamic Revolution
چکیده [English]

Formal and widespread propaganda about increase the sphere of influence and freedom of women and supporting equal rights and opportunities for them on the one hand, and obstructing and structural restricting and theatrical capacities on the other hand make difficult to achieving a clear and reality-based image of The real situation of women in this period.

An image that today, has become more and more important considering the The rapid trend of increasing women's awareness and their growing willingness to play a role in social and political developments, The need for pathology and recognition of the limitations and obstacles to the realization of this desire, as well as the prevalence of distorted narratives of history.

This article, with a structuralist approach and using the historical method and the use of documentary and library sources, examines the conflict between the patriarchal structural features of the Iranian society and the goals and propaganda, and in response to the question of how women change their position In this period, hypothesized that in the absence of grounds for structural change and given the combined authoritarian and patriarchal nature of the Iranian government in the Pahlavi era, the situation of women can be explained by using the concept of quantitative growth in the absence of qualitative development and lack of the possibility of their real action

کلیدواژه‌ها [English]

  • women
  • patriarchy
  • political-social structure
  • activity
  • Pahlavi era