3. تحلیل سازه انگارانۀ نقش مذهب در روابط ایران و عراق بعد از اشغال توسط آمریکا

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

حمله آمریکا به عراق در سال 2003 باعث گردید تا ایران که قبل از آن به‌صورت بالقوه عراق را دشمن ژئوپلتیک خود تلقی می‌کرد، نگرانی‌اش از روی کار آمدن یک دولت تهدیدگر در عراق دوچندان شود، حضور نیروهای آمریکایی نیز به این نگرانی‌ها دامن می‌زد. با این حال شرایط در عراق پس از اشغال بهگونه‌ای رقم خورد تا ایران به‌عنوان یک بازیگر خارجی اصلی در این کشور به ایفای نقش بپردازد. پس از این اشغال، نسلی از دولتمردان در این کشور روی کار آمدند که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران برقرار کردند. این روابط متأثر از انگاره‌های مذهبی رهبران دو کشور بود که باعث شد این روابط کاملاً متفاوت از قبل و در سطح گسترده‌ای دنبال گردد. با این تفاسیر هدف اصلی این مقاله بررسی چگونگی شکل‌گیری این روابط در سطح دو کشور ایران و عراق است. با توجه به آنچه گفته شد، سؤال اصلی این مقاله عبارت از این است که این روابط چگونه پدید آمد و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری این‌گونه روابط چه بوده است؟ فرضیه این مقاله بر این است که انگاره‌های مذهبی و ذهنی در شکل‌گیری این روابط و به وجود آمدن همگرایی بین این کشورها مؤثر بوده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از رهیافت سازه‌انگاری درصدد است تا به تبیین این موضوع بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructive analysis of the role of religion in the relations between Iran and Iraq after the occupation by the United States

نویسنده [English]

  • farhad sahami
PhD in Political Science from Bu-Ali Sina University.
چکیده [English]

Iran, which before the US invasion of Iraq in 2003 potentially considered Iraq as its geopolitical enemy, was doubled its concern for the possibility of emergence of a threatening government in Iraq after the US invasion; It should be noted that the presence of American troops also raised these concerns. However, the situation in Iraq after the occupation was such that Iran could play a major foreign actor in the country. After the occupation, a generation of rulers came to power in this country who established close relations with the Islamic Republic of Iran. These relations were influenced by the religious ideas of the leaders of the two countries, which caused these relations to be pursued on a large scale and completely different than before.With these interpretations, the main purpose of this article is to examine how these relations between Iran and Iraq were formed.Given what has been said, the main question of this article is how these relationships emerged and What were the influencing factors of the formation of such relationships? The hypothesis of this article is that religious and mental ideas have been effective in shaping these relations and converging between these countries. The present article tries to explain this issue with a descriptive-analytical method and using a constructivist approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupation of Iraq
  • Foreign Policy
  • Iran
  • Ideology
  • Constructivism