نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش به اختیار 2. تحلیل الگوی مشارکت فعالانه شهروندان در نظام مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر مقوله آتش به اختیار در اندیشه آیت الله خامنه ای مد ظله العالی) [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • آشوب امنیتی 6. مدل تحلیلی سیاست خاورمیانه‌ای ایران در دوران آشوب [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • آمریکا مواضع نمایندگان دوره بیست‌وسوم مجلس شورای ملی نسبت به رژیم اشغالگر قدس [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 83-105]
 • آمریکا بررسی تأثیر انجمن ایران و آمریکا بر ساختار نهادهای آموزشی در ایران (1357-1342 ش) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 55-81]
 • آموزش دینی 2. ترسیم شبکه مفهومی نفوذ در مدارس ایرانی با رویکرد بررسی اسناد لانه جاسوسی آمریکا در ایران [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • آیت‌الله بهشتی بررسی مواضع سیاسی آیت‌الله بهشتی در تحولات سال 1358 (مجلس خبرگان قانون اساسی و تسخیر لانه جاسوسی) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 123-140]
 • آیت‌الله جوادی آملی 3. بررسی زمینه‌های عرفی گرایی حکومت اسلامی در تحلیل مضمون نظرات آیت‌الله جوادی آملی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • آیت‌الله خامنه‌ای 6. رویکردی تمدنی به ظرفیتهای فکری و تاریخی انقلاب اسلامی ایران؛ با تأکید بر اندیشۀ رهبران انقلاب [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 136-161]
 • آیت‌الله خامنه‌ای 2. تحلیل الگوی مشارکت فعالانه شهروندان در نظام مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر مقوله آتش به اختیار در اندیشه آیت الله خامنه ای مد ظله العالی) [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • آیت‌الله خامنه‌ای 1. زمینه‌های تکوین نظریه استحکام ساخت درونی قدرت در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • آیت‌الله خامنه‌ای 3. تجربه تاریخی جمهوری اسلامی ایران در طراحی‌های امنیت خارجی با تاکید بر مفاهیم مورد نظر مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • آیت‌الله خامنه‌ای تحلیل محتوای کیفی مفهوم آزادی در منظومه‌ی فکری آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 3، شماره 6، 1400، صفحه 29-70]
 • آیت الله خامنه‌ای بررسی خوانش های مختلف از نظریه مردم‌سالاری دینی و تبیین گفتمان مختار با تأکید بر اندیشه رهبران انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1400، صفحه 71-95]

ا

 • ابزار رسانه‌ای 7. گذری بر هویت ملی در عصر پهلوی دوم (1320-1357)؛ سیاست‌ها‌‌ و ابزارها [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • اجماع واشنگتن 6. بررسی شیوه و نتایج اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • اداره کل سوم ساواک تبعید مخالفان در دوره پهلوی دوم به روایت اسناد (مطالعه پژوهی: اسناد و مدارک اداره کل سوم ساواک) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 37-67]
 • اراک‌ بررسی نقش اقشار مختلف شهر اراک در فرایند انقلاب اسلامی (1357-1342 ش) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 133-167]
 • استحکام ساخت قدرت 1. زمینه‌های تکوین نظریه استحکام ساخت درونی قدرت در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • استقلال 1. زمینه‌های تکوین نظریه استحکام ساخت درونی قدرت در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • اسلام 5. تاثیر انقلاب اسلامی ایران برگسترش تشیع در اندونزی [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • اسلام بررسی خوانش های مختلف از نظریه مردم‌سالاری دینی و تبیین گفتمان مختار با تأکید بر اندیشه رهبران انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1400، صفحه 71-95]
 • اسلام سیاسی 1. گذری بر آوردگاه های گفتمان‌ اسلام سیاسی و پهلویسم در مطبوعات پیش از انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • اسلام و غرب 6. مطالعه بازتاب انقلاب اسلامی ایران برمنطقه قفقاز جنوبی با تاکید بر نظریه پخش [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • اسناد نقش روحانیون مسافر و مهاجر در مبارزات انقلابی مردم کرمانشاه (با تکیه بر اسناد) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 199-228]
 • اسناد لانه جاسوسی آمریکا در ایران 2. ترسیم شبکه مفهومی نفوذ در مدارس ایرانی با رویکرد بررسی اسناد لانه جاسوسی آمریکا در ایران [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • اشرف پهلوی نقش اشرف پهلوی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دوره پهلوی دوم [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 289-316]
 • اشغال عراق 3. تحلیل سازه انگارانۀ نقش مذهب در روابط ایران و عراق بعد از اشغال توسط آمریکا [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • اصفهان بررسی نقش جنبش جوانان در انقلاب اسلامی (نمونه پژوهی: دانش‌آموزان دبیرستانی اصفهان 1357-1354) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 227-250]
 • اصلاحات ارضی 4. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • اعتماد 2. تحلیل الگوی مشارکت فعالانه شهروندان در نظام مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر مقوله آتش به اختیار در اندیشه آیت الله خامنه ای مد ظله العالی) [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • اقتصاد توسعه و سقوط حکومت پهلوی دوم؛ بررسی برنامه پنجم توسعه اقتصادی با تکیه بر اسناد [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 313-354]
 • اقتصاد جهانی 5. دیپلماسی مدبرانه: الگوی برآمده از چهار دهه مقاومت اقتصادی در ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • اقشار مردم‌ بررسی نقش اقشار مختلف شهر اراک در فرایند انقلاب اسلامی (1357-1342 ش) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 133-167]
 • امارات متحده‌ی عربی 5. نقش قدرت پشتِ گفتمانِ رژیم صهیونیستی در پیشبرد گفتمان صلح با امارات متحده عربی [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • امام خمینی آیت الله محمدباقر صدر و انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 99-122]
 • امام خمینی (ره) بررسی خوانش های مختلف از نظریه مردم‌سالاری دینی و تبیین گفتمان مختار با تأکید بر اندیشه رهبران انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1400، صفحه 71-95]
 • امام خمینی(ره) 2. تدابیر نظامی امام خمینی(ره) در مقابله با تهاجم عراق [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 27-53]
 • امام خمینی(ره) 6. رویکردی تمدنی به ظرفیتهای فکری و تاریخی انقلاب اسلامی ایران؛ با تأکید بر اندیشۀ رهبران انقلاب [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 136-161]
 • امام خمینی(ره) 3. بررسی آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • امت اسلامی 3. بررسی آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • امنیت 1. راهبردهای دفاعی در پرتو آراء و اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای: با رویکرد خلع سلاح و کنترل تسلیحات [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]
 • امنیت 3. بررسی آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • انتخابات 1. مروری بر رفتار رأی‌دهی شهروند ایرانی در انتخابات (با تمرکز بر سال‌های 1398- 1388) [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • انتقال قدرت 7. بررسی رابطه نظام سیاسی و نهادهای اقتصادی با تمرکز بر ایران دوره پهلوی [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • انجمن ایران و آمریکا بررسی تأثیر انجمن ایران و آمریکا بر ساختار نهادهای آموزشی در ایران (1357-1342 ش) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 55-81]
 • انجمن‌ها بررسی تأثیر انجمن ایران و آمریکا بر ساختار نهادهای آموزشی در ایران (1357-1342 ش) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 55-81]
 • اندونزی 5. تاثیر انقلاب اسلامی ایران برگسترش تشیع در اندونزی [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • انسجام و هماهنگی 2. تدابیر نظامی امام خمینی(ره) در مقابله با تهاجم عراق [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 27-53]
 • انقلاب 6. رویکردی تمدنی به ظرفیتهای فکری و تاریخی انقلاب اسلامی ایران؛ با تأکید بر اندیشۀ رهبران انقلاب [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 136-161]
 • انقلاب بررسی و نقد انقلابی‌گری در اندیشه و رفتار مهندس مهدی بازرگان [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 199-225]
 • انقلاب اسلامی 6. بررسی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر ارمنستان [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • انقلاب اسلامی 1. بررسی نقش «منبر» به‌عنوان رسانه طراز انقلاب اسلامی بر اساس مدل ارتباطی [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • انقلاب اسلامی 4. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • انقلاب اسلامی 1. مروری بر رفتار رأی‌دهی شهروند ایرانی در انتخابات (با تمرکز بر سال‌های 1398- 1388) [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • انقلاب اسلامی 7. روحانیت شیعه و امام خمینی(ره) در تاریخ‌نگاری چپ ایرانی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • انقلاب اسلامی 5. تحلیل مضمون سخنان فوکویاما علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • انقلاب اسلامی تحلیل نقش بازاریان و روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی در قزوین (مبتنی بر نظریه بسیج اجتماعی) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 10-33]
 • انقلاب اسلامی بررسی نقش جنبش جوانان در انقلاب اسلامی (نمونه پژوهی: دانش‌آموزان دبیرستانی اصفهان 1357-1354) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 227-250]
 • انقلاب اسلامی نقش روحانیون مسافر و مهاجر در مبارزات انقلابی مردم کرمانشاه (با تکیه بر اسناد) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 199-228]
 • انقلاب اسلامی آیت الله محمدباقر صدر و انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 99-122]
 • انقلاب اسلامی بررسی عملکرد ارتشبد عباس قره باغی در فرماندهی ژاندارمری کل کشور (13 اردیبهشت 1353- 14 شهریور 1357 ش) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 69-98]
 • انقلاب اسلامی بررسی فرایند انقلاب اسلامی در شهرکرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • انقلاب اسلامی تبیین علل گرایش مردم شهرستان‌های نائین و نطنز به انقلاب اسلامی (با تکیه بر اسناد) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 257-291]
 • انقلاب اسلامی واکاوی عملکرد شبکه دبیر- دانش‌آموز در فرآیند انقلاب اسلامی (شهرهای ساری و بابل) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 165-197]
 • انقلاب اسلامی بررسی مواضع سیاسی آیت‌الله بهشتی در تحولات سال 1358 (مجلس خبرگان قانون اساسی و تسخیر لانه جاسوسی) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 123-140]
 • انقلاب اسلامی‌ بررسی نقش اقشار مختلف شهر اراک در فرایند انقلاب اسلامی (1357-1342 ش) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 133-167]
 • انقلاب اسلامی ایران 5. تاثیر انقلاب اسلامی ایران برگسترش تشیع در اندونزی [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • انقلاب اسلامی ایران 4. امکان‌سنجی تحلیل انقلاب اسلامی ایران از منظر نظریه برینگتن مور [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • انقلاب اسلامی ایران دیوارنوشته‌های انقلاب؛ منبعی برای تعمیق تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 169-196]
 • انقلاب فرهنگی نقش شورای انقلاب اسلامی در نهادینه‌سازی انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها (1359-1357) و شناسایی عوامل عدم تحقق آن [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 251-288]
 • انقلابی‌گری بررسی و نقد انقلابی‌گری در اندیشه و رفتار مهندس مهدی بازرگان [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 199-225]
 • اهداف فرهنگی بررسی تأثیر انجمن ایران و آمریکا بر ساختار نهادهای آموزشی در ایران (1357-1342 ش) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 55-81]
 • ایالات‌متحده آمریکا 4. مروری بر زمینه‌های تقویت پراگماتیسم آمریکایی در برابر ایران با تمرکز بر حقوق بشر از سال دو هزار میلادی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • ایدئولوژی 3. تحلیل سازه انگارانۀ نقش مذهب در روابط ایران و عراق بعد از اشغال توسط آمریکا [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • ایران 3. تحلیل سازه انگارانۀ نقش مذهب در روابط ایران و عراق بعد از اشغال توسط آمریکا [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • ایران 4. سناریوهای جایگاه آینده یمن در معادلات منطقه غرب آسیا با تاکید بر عدم قطعیت‌های بحرانی [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • ایران 6. مدل تحلیلی سیاست خاورمیانه‌ای ایران در دوران آشوب [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • ایران 4. مروری بر زمینه‌های تقویت پراگماتیسم آمریکایی در برابر ایران با تمرکز بر حقوق بشر از سال دو هزار میلادی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • ایران آیت الله محمدباقر صدر و انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 99-122]

ب

 • بابل واکاوی عملکرد شبکه دبیر- دانش‌آموز در فرآیند انقلاب اسلامی (شهرهای ساری و بابل) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 165-197]
 • بازار/بازاریان تحلیل نقش بازاریان و روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی در قزوین (مبتنی بر نظریه بسیج اجتماعی) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 10-33]
 • بازاریان‌ بررسی نقش اقشار مختلف شهر اراک در فرایند انقلاب اسلامی (1357-1342 ش) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 133-167]
 • بازتاب انقلاب اسلامی 6. مطالعه بازتاب انقلاب اسلامی ایران برمنطقه قفقاز جنوبی با تاکید بر نظریه پخش [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • باستان‌گرایی 7. گذری بر هویت ملی در عصر پهلوی دوم (1320-1357)؛ سیاست‌ها‌‌ و ابزارها [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • بانوان بررسی نقش اقشار مختلف شهر اراک در فرایند انقلاب اسلامی (1357-1342 ش) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 133-167]
 • بایسته های فرهنگی 2. بایسته‌های فرهنگی تمدن نوین اسلامی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • بحران 4. مدیریت بحران صدور نفت ایران در دوران جنگ تحمیلی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 77-104]
 • برنامه عمرانی توسعه و سقوط حکومت پهلوی دوم؛ بررسی برنامه پنجم توسعه اقتصادی با تکیه بر اسناد [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 313-354]
 • برنامه‌های توسعه 4. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • بسم‌الله الرحمن الرحیم الگوی استناد به عبارت بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم در صورت‌جلسات 24 دوره مجلس شورای ملی [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 293-313]
 • بسیج اجتماعی تحلیل نقش بازاریان و روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی در قزوین (مبتنی بر نظریه بسیج اجتماعی) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 10-33]
 • بوشهر شورش‌های دهقانی منطقه شبانکاره و زیراه در دوره پهلوی؛ زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی در استان بوشهر (براساس اسناد نویافته) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 35-53]

پ

 • پادگان تبیین خدمت سربازی روحانیون در دوره پهلوی دوم [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 317-336]
 • پدرسالاری زنان در ساخت اجتماعی- سیاسی ایران عصر پهلوی (۱۳۰۰-۱۳۵۷ ش) [دوره 3، شماره 6، 1400، صفحه 96-116]
 • پراگماتیسم 4. مروری بر زمینه‌های تقویت پراگماتیسم آمریکایی در برابر ایران با تمرکز بر حقوق بشر از سال دو هزار میلادی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • پرویز ثابتی تبعید مخالفان در دوره پهلوی دوم به روایت اسناد (مطالعه پژوهی: اسناد و مدارک اداره کل سوم ساواک) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 37-67]
 • پهلوی شورش‌های دهقانی منطقه شبانکاره و زیراه در دوره پهلوی؛ زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی در استان بوشهر (براساس اسناد نویافته) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 35-53]
 • پهلوی دوم 7. گذری بر هویت ملی در عصر پهلوی دوم (1320-1357)؛ سیاست‌ها‌‌ و ابزارها [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • پهلوی دوم مواضع نمایندگان دوره بیست‌وسوم مجلس شورای ملی نسبت به رژیم اشغالگر قدس [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 83-105]
 • پهلوی دوم بررسی عملکرد ارتشبد عباس قره باغی در فرماندهی ژاندارمری کل کشور (13 اردیبهشت 1353- 14 شهریور 1357 ش) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 69-98]
 • پهلوی دوم چشم انداز تاریخی تشکیلات فراماسونری در دوره پهلوی دوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • پهلوی دوم توسعه و سقوط حکومت پهلوی دوم؛ بررسی برنامه پنجم توسعه اقتصادی با تکیه بر اسناد [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 313-354]
 • پهلوی دوم تیمور بختیار؛ چالش پهلوی دوم به روایت اسناد [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 229-256]
 • پهلوی دوم تبیین علل گرایش مردم شهرستان‌های نائین و نطنز به انقلاب اسلامی (با تکیه بر اسناد) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 257-291]
 • پهلویسم 1. گذری بر آوردگاه های گفتمان‌ اسلام سیاسی و پهلویسم در مطبوعات پیش از انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • پیمان ابراهیم (آبراهام) 5. نقش قدرت پشتِ گفتمانِ رژیم صهیونیستی در پیشبرد گفتمان صلح با امارات متحده عربی [دوره 2، شماره 3، 1399]

ت

 • تأسیسات نفتی 4. مدیریت بحران صدور نفت ایران در دوران جنگ تحمیلی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 77-104]
 • تاریخ‌نگاری دیوارنوشته‌های انقلاب؛ منبعی برای تعمیق تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 169-196]
 • تاریخ‌نگاری چپ 7. روحانیت شیعه و امام خمینی(ره) در تاریخ‌نگاری چپ ایرانی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • تبعید تبعید مخالفان در دوره پهلوی دوم به روایت اسناد (مطالعه پژوهی: اسناد و مدارک اداره کل سوم ساواک) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 37-67]
 • تبیین تاریخی چشم انداز تاریخی تشکیلات فراماسونری در دوره پهلوی دوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل محتوای کیفی تحلیل محتوای کیفی مفهوم آزادی در منظومه‌ی فکری آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 3، شماره 6، 1400، صفحه 29-70]
 • تحلیل مضمون 5. تحلیل مضمون سخنان فوکویاما علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • تحلیل مضمون 3. بررسی زمینه‌های عرفی گرایی حکومت اسلامی در تحلیل مضمون نظرات آیت‌الله جوادی آملی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • تدابیر نظامی 2. تدابیر نظامی امام خمینی(ره) در مقابله با تهاجم عراق [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 27-53]
 • تسخیر لانه جاسوسی بررسی مواضع سیاسی آیت‌الله بهشتی در تحولات سال 1358 (مجلس خبرگان قانون اساسی و تسخیر لانه جاسوسی) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 123-140]
 • تعدیل ساختاری 6. بررسی شیوه و نتایج اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • تفرقه 3. بررسی آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • تکامل 6. رویکردی تمدنی به ظرفیتهای فکری و تاریخی انقلاب اسلامی ایران؛ با تأکید بر اندیشۀ رهبران انقلاب [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 136-161]
 • تم تحلیل محتوای کیفی مفهوم آزادی در منظومه‌ی فکری آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 3، شماره 6، 1400، صفحه 29-70]
 • تمدن 6. رویکردی تمدنی به ظرفیتهای فکری و تاریخی انقلاب اسلامی ایران؛ با تأکید بر اندیشۀ رهبران انقلاب [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 136-161]
 • تمدن اسلامی 2. بایسته‌های فرهنگی تمدن نوین اسلامی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • تمدن نوین اسلامی 2. بایسته‌های فرهنگی تمدن نوین اسلامی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • تمرکززدایی 4. مدیریت بحران صدور نفت ایران در دوران جنگ تحمیلی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 77-104]
 • تمرکزگرایی 4. مدیریت بحران صدور نفت ایران در دوران جنگ تحمیلی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 77-104]
 • تنوع اجتماعی 2. الگوی مدیریت تنوعات قومی و اجتماعی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • تنوع قومی 2. الگوی مدیریت تنوعات قومی و اجتماعی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • توزیع قدرت 7. بررسی رابطه نظام سیاسی و نهادهای اقتصادی با تمرکز بر ایران دوره پهلوی [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • توسعه توسعه و سقوط حکومت پهلوی دوم؛ بررسی برنامه پنجم توسعه اقتصادی با تکیه بر اسناد [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 313-354]
 • توسعه ملی 5. دیپلماسی مدبرانه: الگوی برآمده از چهار دهه مقاومت اقتصادی در ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • توسعه وابسته 4. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • تیمور بختیار تیمور بختیار؛ چالش پهلوی دوم به روایت اسناد [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 229-256]

ج

 • جبهه مقاومت 3. تجربه تاریخی جمهوری اسلامی ایران در طراحی‌های امنیت خارجی با تاکید بر مفاهیم مورد نظر مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • جمهوری اسلامی ایران 2. الگوی مدیریت تنوعات قومی و اجتماعی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • جمهوری اسلامی ایران 3. تجربه تاریخی جمهوری اسلامی ایران در طراحی‌های امنیت خارجی با تاکید بر مفاهیم مورد نظر مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • جمهوری اسلامی ایران 5. تحلیل مضمون سخنان فوکویاما علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • جنبش جوانان بررسی نقش جنبش جوانان در انقلاب اسلامی (نمونه پژوهی: دانش‌آموزان دبیرستانی اصفهان 1357-1354) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 227-250]
 • جنبش دانش‌آموزی بررسی نقش جنبش جوانان در انقلاب اسلامی (نمونه پژوهی: دانش‌آموزان دبیرستانی اصفهان 1357-1354) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 227-250]
 • جنگ تحمیلی 2. تدابیر نظامی امام خمینی(ره) در مقابله با تهاجم عراق [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 27-53]
 • جهان اسلام 3. بررسی آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 1، شماره 2، 1398]

چ

 • چهارمحال و بختیاری تیمور بختیار؛ چالش پهلوی دوم به روایت اسناد [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 229-256]

ح

 • حرم امام رضا (ع) نقش نفوذ اجتماعی علمای خراسان در واقعه مسجد گوهرشاد (با تکیه بر نظریه نخبگان پاره‌تو) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 141-164]
 • حسن روحانی 6. بررسی شیوه و نتایج اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • حقوق اساسی 2. الگوی مدیریت تنوعات قومی و اجتماعی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • حقوق بشر 4. مروری بر زمینه‌های تقویت پراگماتیسم آمریکایی در برابر ایران با تمرکز بر حقوق بشر از سال دو هزار میلادی [دوره 3، شماره 5، 1400]

خ

 • خاورمیانه 6. مدل تحلیلی سیاست خاورمیانه‌ای ایران در دوران آشوب [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • خلع سلاح 1. راهبردهای دفاعی در پرتو آراء و اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای: با رویکرد خلع سلاح و کنترل تسلیحات [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]

د

 • دادخواهی نقش نفوذ اجتماعی علمای خراسان در واقعه مسجد گوهرشاد (با تکیه بر نظریه نخبگان پاره‌تو) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 141-164]
 • دانش‌آموزان واکاوی عملکرد شبکه دبیر- دانش‌آموز در فرآیند انقلاب اسلامی (شهرهای ساری و بابل) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 165-197]
 • دانشگاه نقش شورای انقلاب اسلامی در نهادینه‌سازی انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها (1359-1357) و شناسایی عوامل عدم تحقق آن [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 251-288]
 • دبیران واکاوی عملکرد شبکه دبیر- دانش‌آموز در فرآیند انقلاب اسلامی (شهرهای ساری و بابل) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 165-197]
 • دفاع 1. راهبردهای دفاعی در پرتو آراء و اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای: با رویکرد خلع سلاح و کنترل تسلیحات [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]
 • دفاع 5. اصول و مؤلفه های فرهنگ دفاعی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 105-135]
 • دموکراسی 7. بررسی رابطه نظام سیاسی و نهادهای اقتصادی با تمرکز بر ایران دوره پهلوی [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • دموکراسی بررسی خوانش های مختلف از نظریه مردم‌سالاری دینی و تبیین گفتمان مختار با تأکید بر اندیشه رهبران انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1400، صفحه 71-95]
 • دهقانان شورش‌های دهقانی منطقه شبانکاره و زیراه در دوره پهلوی؛ زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی در استان بوشهر (براساس اسناد نویافته) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 35-53]
 • دوره پهلوی دوم نقش اشرف پهلوی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دوره پهلوی دوم [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 289-316]
 • دیپلماسی اقتصادی 5. دیپلماسی مدبرانه: الگوی برآمده از چهار دهه مقاومت اقتصادی در ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • دیپلماسی پنهان مواضع نمایندگان دوره بیست‌وسوم مجلس شورای ملی نسبت به رژیم اشغالگر قدس [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 83-105]
 • دیدگاه مردمی دیوارنوشته‌های انقلاب؛ منبعی برای تعمیق تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 169-196]
 • دیکتاتوری 7. بررسی رابطه نظام سیاسی و نهادهای اقتصادی با تمرکز بر ایران دوره پهلوی [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • دین اسلام 3. بررسی زمینه‌های عرفی گرایی حکومت اسلامی در تحلیل مضمون نظرات آیت‌الله جوادی آملی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • دیوارنوشته دیوارنوشته‌های انقلاب؛ منبعی برای تعمیق تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 169-196]

ر

 • رحمن استکی بررسی فرایند انقلاب اسلامی در شهرکرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • رژیم اسرائیل مواضع نمایندگان دوره بیست‌وسوم مجلس شورای ملی نسبت به رژیم اشغالگر قدس [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 83-105]
 • رژیم پهلوی تبعید مخالفان در دوره پهلوی دوم به روایت اسناد (مطالعه پژوهی: اسناد و مدارک اداره کل سوم ساواک) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 37-67]
 • رژیم صهیونیستی 5. نقش قدرت پشتِ گفتمانِ رژیم صهیونیستی در پیشبرد گفتمان صلح با امارات متحده عربی [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • رسانه 1. بررسی نقش «منبر» به‌عنوان رسانه طراز انقلاب اسلامی بر اساس مدل ارتباطی [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • رضاشاه الگوی استناد به عبارت بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم در صورت‌جلسات 24 دوره مجلس شورای ملی [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 293-313]
 • رفتار رأی‌دهی 1. مروری بر رفتار رأی‌دهی شهروند ایرانی در انتخابات (با تمرکز بر سال‌های 1398- 1388) [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • رفرم بررسی و نقد انقلابی‌گری در اندیشه و رفتار مهندس مهدی بازرگان [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 199-225]
 • رقابت 6. بررسی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر ارمنستان [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • رکود اقتصادی 4. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • رهبری امام خمینی (ره) 7. روحانیت شیعه و امام خمینی(ره) در تاریخ‌نگاری چپ ایرانی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • روحانیت تبعید مخالفان در دوره پهلوی دوم به روایت اسناد (مطالعه پژوهی: اسناد و مدارک اداره کل سوم ساواک) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 37-67]
 • روحانیت شیعه 7. روحانیت شیعه و امام خمینی(ره) در تاریخ‌نگاری چپ ایرانی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • روحانیون‌ بررسی نقش اقشار مختلف شهر اراک در فرایند انقلاب اسلامی (1357-1342 ش) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 133-167]
 • روحانیون مسافر و مهاجر نقش روحانیون مسافر و مهاجر در مبارزات انقلابی مردم کرمانشاه (با تکیه بر اسناد) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 199-228]

ز

 • زبان انگلیسی 2. ترسیم شبکه مفهومی نفوذ در مدارس ایرانی با رویکرد بررسی اسناد لانه جاسوسی آمریکا در ایران [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • زنان زنان در ساخت اجتماعی- سیاسی ایران عصر پهلوی (۱۳۰۰-۱۳۵۷ ش) [دوره 3، شماره 6، 1400، صفحه 96-116]
 • زیراه شورش‌های دهقانی منطقه شبانکاره و زیراه در دوره پهلوی؛ زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی در استان بوشهر (براساس اسناد نویافته) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 35-53]

ژ

 • ژاندارمری بررسی عملکرد ارتشبد عباس قره باغی در فرماندهی ژاندارمری کل کشور (13 اردیبهشت 1353- 14 شهریور 1357 ش) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 69-98]

س

 • ساخت سیاسی- اجتماعی زنان در ساخت اجتماعی- سیاسی ایران عصر پهلوی (۱۳۰۰-۱۳۵۷ ش) [دوره 3، شماره 6، 1400، صفحه 96-116]
 • ساری واکاوی عملکرد شبکه دبیر- دانش‌آموز در فرآیند انقلاب اسلامی (شهرهای ساری و بابل) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 165-197]
 • سازه‌انگاری 3. تحلیل سازه انگارانۀ نقش مذهب در روابط ایران و عراق بعد از اشغال توسط آمریکا [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • سازه‌های معناساز 3. بررسی اقتدار در گفتمان سردار قاسم سلیمانی با تکیه بر سازههای معناساز: نمونه سخنرانی خطاب به ترامپ [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 54-76]
 • ساواک تیمور بختیار؛ چالش پهلوی دوم به روایت اسناد [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 229-256]
 • سبک زندگی 2. ترسیم شبکه مفهومی نفوذ در مدارس ایرانی با رویکرد بررسی اسناد لانه جاسوسی آمریکا در ایران [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • سخنرانی یادوارۀ شهدای همدان 3. بررسی اقتدار در گفتمان سردار قاسم سلیمانی با تکیه بر سازههای معناساز: نمونه سخنرانی خطاب به ترامپ [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 54-76]
 • سربازی روحانیون تبیین خدمت سربازی روحانیون در دوره پهلوی دوم [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 317-336]
 • سردار قاسم سلیمانی 3. بررسی اقتدار در گفتمان سردار قاسم سلیمانی با تکیه بر سازههای معناساز: نمونه سخنرانی خطاب به ترامپ [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 54-76]
 • سکولاریسم 3. بررسی زمینه‌های عرفی گرایی حکومت اسلامی در تحلیل مضمون نظرات آیت‌الله جوادی آملی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • سناریونویسی 4. سناریوهای جایگاه آینده یمن در معادلات منطقه غرب آسیا با تاکید بر عدم قطعیت‌های بحرانی [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • سیاست خارجی 3. تحلیل سازه انگارانۀ نقش مذهب در روابط ایران و عراق بعد از اشغال توسط آمریکا [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • سیاست خارجی 6. مدل تحلیلی سیاست خاورمیانه‌ای ایران در دوران آشوب [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • سیاست خارجی 5. دیپلماسی مدبرانه: الگوی برآمده از چهار دهه مقاومت اقتصادی در ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • سیاست‌ هویتی 7. گذری بر هویت ملی در عصر پهلوی دوم (1320-1357)؛ سیاست‌ها‌‌ و ابزارها [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • سید عبدالعلی آیت‌اللهی واکاوی قیام عشایر لارستان در پانزده خرداد 1342 (با تکیه بر عشایر لُر و نفر) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 10-35]

ش

 • شبانکاره شورش‌های دهقانی منطقه شبانکاره و زیراه در دوره پهلوی؛ زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی در استان بوشهر (براساس اسناد نویافته) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 35-53]
 • شکاف قومی 2. الگوی مدیریت تنوعات قومی و اجتماعی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • شهرکرد بررسی فرایند انقلاب اسلامی در شهرکرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهروند ایرانی 1. مروری بر رفتار رأی‌دهی شهروند ایرانی در انتخابات (با تمرکز بر سال‌های 1398- 1388) [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • شورای انقلاب نقش شورای انقلاب اسلامی در نهادینه‌سازی انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها (1359-1357) و شناسایی عوامل عدم تحقق آن [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 251-288]
 • شورش شورش‌های دهقانی منطقه شبانکاره و زیراه در دوره پهلوی؛ زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی در استان بوشهر (براساس اسناد نویافته) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 35-53]
 • شیعیان 5. تاثیر انقلاب اسلامی ایران برگسترش تشیع در اندونزی [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • شیعیان 6. مطالعه بازتاب انقلاب اسلامی ایران برمنطقه قفقاز جنوبی با تاکید بر نظریه پخش [دوره 3، شماره 5، 1400]

ص

 • صدور انقلاب 6. بررسی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر ارمنستان [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • صندوق بین‌المللی پول 6. بررسی شیوه و نتایج اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران [دوره 2، شماره 4، 1399]

ط

 • طبقات اجتماعی 4. امکان‌سنجی تحلیل انقلاب اسلامی ایران از منظر نظریه برینگتن مور [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • طلاب تبیین خدمت سربازی روحانیون در دوره پهلوی دوم [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 317-336]
 • طوایف لُر و نفر واکاوی قیام عشایر لارستان در پانزده خرداد 1342 (با تکیه بر عشایر لُر و نفر) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 10-35]

ع

 • عباس قره‌باغی بررسی عملکرد ارتشبد عباس قره باغی در فرماندهی ژاندارمری کل کشور (13 اردیبهشت 1353- 14 شهریور 1357 ش) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 69-98]
 • عدم قطعیت بحرانی 4. سناریوهای جایگاه آینده یمن در معادلات منطقه غرب آسیا با تاکید بر عدم قطعیت‌های بحرانی [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • عراق آیت الله محمدباقر صدر و انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 99-122]
 • عربستان 4. سناریوهای جایگاه آینده یمن در معادلات منطقه غرب آسیا با تاکید بر عدم قطعیت‌های بحرانی [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • عرفی شدن 3. بررسی زمینه‌های عرفی گرایی حکومت اسلامی در تحلیل مضمون نظرات آیت‌الله جوادی آملی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • عزت 3. بررسی آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • عصر پهلوی زنان در ساخت اجتماعی- سیاسی ایران عصر پهلوی (۱۳۰۰-۱۳۵۷ ش) [دوره 3، شماره 6، 1400، صفحه 96-116]
 • علمای خراسان نقش نفوذ اجتماعی علمای خراسان در واقعه مسجد گوهرشاد (با تکیه بر نظریه نخبگان پاره‌تو) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 141-164]
 • عمق راهبردی 3. تجربه تاریخی جمهوری اسلامی ایران در طراحی‌های امنیت خارجی با تاکید بر مفاهیم مورد نظر مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 4، 1399]

غ

 • غرب آسیا 4. سناریوهای جایگاه آینده یمن در معادلات منطقه غرب آسیا با تاکید بر عدم قطعیت‌های بحرانی [دوره 2، شماره 3، 1399]

ف

 • فاشیسم 4. امکان‌سنجی تحلیل انقلاب اسلامی ایران از منظر نظریه برینگتن مور [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • فراماسون چشم انداز تاریخی تشکیلات فراماسونری در دوره پهلوی دوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهنگ 5. اصول و مؤلفه های فرهنگ دفاعی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 105-135]
 • فرهنگ دفاعی 5. اصول و مؤلفه های فرهنگ دفاعی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 105-135]
 • فعالیت اجتماعی نقش اشرف پهلوی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دوره پهلوی دوم [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 289-316]
 • فعالیت اقتصادی نقش اشرف پهلوی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دوره پهلوی دوم [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 289-316]
 • فعالیت سیاسی نقش اشرف پهلوی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دوره پهلوی دوم [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 289-316]
 • فقر نسبی 4. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • فوکویاما 5. تحلیل مضمون سخنان فوکویاما علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 5، 1400]

ق

 • قدرتِ‌ پشتِ گفتمان 5. نقش قدرت پشتِ گفتمانِ رژیم صهیونیستی در پیشبرد گفتمان صلح با امارات متحده عربی [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • قدرت درونی 1. زمینه‌های تکوین نظریه استحکام ساخت درونی قدرت در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • قدرت سیاسی 1. زمینه‌های تکوین نظریه استحکام ساخت درونی قدرت در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • قدرت نرم 1. راهبردهای دفاعی در پرتو آراء و اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای: با رویکرد خلع سلاح و کنترل تسلیحات [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]
 • قدرت نظامی 3. تجربه تاریخی جمهوری اسلامی ایران در طراحی‌های امنیت خارجی با تاکید بر مفاهیم مورد نظر مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • قزوین تحلیل نقش بازاریان و روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی در قزوین (مبتنی بر نظریه بسیج اجتماعی) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 10-33]
 • قفقاز جنوبی 6. مطالعه بازتاب انقلاب اسلامی ایران برمنطقه قفقاز جنوبی با تاکید بر نظریه پخش [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • قیام پانزده خرداد واکاوی قیام عشایر لارستان در پانزده خرداد 1342 (با تکیه بر عشایر لُر و نفر) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 10-35]

ک

 • کارکردگرایی ساختاری 1. بررسی نقش «منبر» به‌عنوان رسانه طراز انقلاب اسلامی بر اساس مدل ارتباطی [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • کرمانشاه نقش روحانیون مسافر و مهاجر در مبارزات انقلابی مردم کرمانشاه (با تکیه بر اسناد) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 199-228]
 • کمونیسم 4. امکان‌سنجی تحلیل انقلاب اسلامی ایران از منظر نظریه برینگتن مور [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • کنترل تسلیحات 1. راهبردهای دفاعی در پرتو آراء و اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای: با رویکرد خلع سلاح و کنترل تسلیحات [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]
 • کنش اجتماعی 5. نقش قدرت پشتِ گفتمانِ رژیم صهیونیستی در پیشبرد گفتمان صلح با امارات متحده عربی [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • کنش مندی زنان در ساخت اجتماعی- سیاسی ایران عصر پهلوی (۱۳۰۰-۱۳۵۷ ش) [دوره 3، شماره 6، 1400، صفحه 96-116]

گ

 • گفتمان 1. گذری بر آوردگاه های گفتمان‌ اسلام سیاسی و پهلویسم در مطبوعات پیش از انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • گفتمان‌کاوی 3. بررسی اقتدار در گفتمان سردار قاسم سلیمانی با تکیه بر سازههای معناساز: نمونه سخنرانی خطاب به ترامپ [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 54-76]

ل

 • لارستان واکاوی قیام عشایر لارستان در پانزده خرداد 1342 (با تکیه بر عشایر لُر و نفر) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 10-35]
 • لژهای فراماسونری چشم انداز تاریخی تشکیلات فراماسونری در دوره پهلوی دوم [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • مازندران واکاوی عملکرد شبکه دبیر- دانش‌آموز در فرآیند انقلاب اسلامی (شهرهای ساری و بابل) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 165-197]
 • مجلس‌خبرگان قانون اساسی بررسی مواضع سیاسی آیت‌الله بهشتی در تحولات سال 1358 (مجلس خبرگان قانون اساسی و تسخیر لانه جاسوسی) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 123-140]
 • مجلس شورای ملی الگوی استناد به عبارت بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم در صورت‌جلسات 24 دوره مجلس شورای ملی [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 293-313]
 • محمدباقر صدر آیت الله محمدباقر صدر و انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 99-122]
 • محمدرضا شاه الگوی استناد به عبارت بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم در صورت‌جلسات 24 دوره مجلس شورای ملی [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 293-313]
 • مدارس ایرانی 2. ترسیم شبکه مفهومی نفوذ در مدارس ایرانی با رویکرد بررسی اسناد لانه جاسوسی آمریکا در ایران [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • مدل ارتباطی 1. بررسی نقش «منبر» به‌عنوان رسانه طراز انقلاب اسلامی بر اساس مدل ارتباطی [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • مدیریت بحران 2. تدابیر نظامی امام خمینی(ره) در مقابله با تهاجم عراق [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 27-53]
 • مدیریت بحران 4. مدیریت بحران صدور نفت ایران در دوران جنگ تحمیلی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 77-104]
 • مدیریت تنوعات اجتماعی 2. الگوی مدیریت تنوعات قومی و اجتماعی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • مردم 1. بررسی نقش «منبر» به‌عنوان رسانه طراز انقلاب اسلامی بر اساس مدل ارتباطی [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • مردم‌سالاری 2. تحلیل الگوی مشارکت فعالانه شهروندان در نظام مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر مقوله آتش به اختیار در اندیشه آیت الله خامنه ای مد ظله العالی) [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • مردم سالاری دینی بررسی خوانش های مختلف از نظریه مردم‌سالاری دینی و تبیین گفتمان مختار با تأکید بر اندیشه رهبران انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1400، صفحه 71-95]
 • مسجد/روحانیت تحلیل نقش بازاریان و روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی در قزوین (مبتنی بر نظریه بسیج اجتماعی) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 10-33]
 • مسجد گوهرشاد نقش نفوذ اجتماعی علمای خراسان در واقعه مسجد گوهرشاد (با تکیه بر نظریه نخبگان پاره‌تو) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 141-164]
 • مشارکت سیاسی 1. مروری بر رفتار رأی‌دهی شهروند ایرانی در انتخابات (با تمرکز بر سال‌های 1398- 1388) [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • مشارکت فرهنگی 2. تحلیل الگوی مشارکت فعالانه شهروندان در نظام مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر مقوله آتش به اختیار در اندیشه آیت الله خامنه ای مد ظله العالی) [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • مشروح مذاکرات مجلس الگوی استناد به عبارت بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم در صورت‌جلسات 24 دوره مجلس شورای ملی [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 293-313]
 • مطبوعات 1. گذری بر آوردگاه های گفتمان‌ اسلام سیاسی و پهلویسم در مطبوعات پیش از انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • معلمان و دانش آموزان بررسی فرایند انقلاب اسلامی در شهرکرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • مفهوم آزادی تحلیل محتوای کیفی مفهوم آزادی در منظومه‌ی فکری آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 3، شماره 6، 1400، صفحه 29-70]
 • مقام معظم رهبری 5. اصول و مؤلفه های فرهنگ دفاعی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 105-135]
 • مقام معظم رهبری 2. بایسته‌های فرهنگی تمدن نوین اسلامی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • مقوله تحلیل محتوای کیفی مفهوم آزادی در منظومه‌ی فکری آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 3، شماره 6، 1400، صفحه 29-70]
 • منبر 1. بررسی نقش «منبر» به‌عنوان رسانه طراز انقلاب اسلامی بر اساس مدل ارتباطی [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • مهندس مهدی بازرگان بررسی و نقد انقلابی‌گری در اندیشه و رفتار مهندس مهدی بازرگان [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 199-225]
 • موانع 6. بررسی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر ارمنستان [دوره 1، شماره 2، 1398]

ن

 • نئولیبرالیسم 6. بررسی شیوه و نتایج اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • نئومارکسیسم 4. امکان‌سنجی تحلیل انقلاب اسلامی ایران از منظر نظریه برینگتن مور [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • نائین تبیین علل گرایش مردم شهرستان‌های نائین و نطنز به انقلاب اسلامی (با تکیه بر اسناد) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 257-291]
 • نطنز تبیین علل گرایش مردم شهرستان‌های نائین و نطنز به انقلاب اسلامی (با تکیه بر اسناد) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 257-291]
 • نظام سلطه 4. مروری بر زمینه‌های تقویت پراگماتیسم آمریکایی در برابر ایران با تمرکز بر حقوق بشر از سال دو هزار میلادی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • نظام سیاسی 7. بررسی رابطه نظام سیاسی و نهادهای اقتصادی با تمرکز بر ایران دوره پهلوی [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • نظریه پخش 5. تاثیر انقلاب اسلامی ایران برگسترش تشیع در اندونزی [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • نظریه پخش 6. بررسی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر ارمنستان [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • نظریه پخش 6. مطالعه بازتاب انقلاب اسلامی ایران برمنطقه قفقاز جنوبی با تاکید بر نظریه پخش [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • نظریه پخش هاگر استراند واکاوی عملکرد شبکه دبیر- دانش‌آموز در فرآیند انقلاب اسلامی (شهرهای ساری و بابل) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 165-197]
 • نظریه مردم‌سالاری دینی 2. تحلیل الگوی مشارکت فعالانه شهروندان در نظام مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر مقوله آتش به اختیار در اندیشه آیت الله خامنه ای مد ظله العالی) [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • نفت توسعه و سقوط حکومت پهلوی دوم؛ بررسی برنامه پنجم توسعه اقتصادی با تکیه بر اسناد [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 313-354]
 • نفوذ اجتماعی نقش نفوذ اجتماعی علمای خراسان در واقعه مسجد گوهرشاد (با تکیه بر نظریه نخبگان پاره‌تو) [دوره 4، شماره 8، 1401، صفحه 141-164]
 • نفوذ علمی و فرهنگی 2. ترسیم شبکه مفهومی نفوذ در مدارس ایرانی با رویکرد بررسی اسناد لانه جاسوسی آمریکا در ایران [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • نمایندگان مجلس دورۀ بیست و سوم شورای ملی مواضع نمایندگان دوره بیست‌وسوم مجلس شورای ملی نسبت به رژیم اشغالگر قدس [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 83-105]
 • نهادسازی نقش شورای انقلاب اسلامی در نهادینه‌سازی انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها (1359-1357) و شناسایی عوامل عدم تحقق آن [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 251-288]
 • نهادهای آموزشی بررسی تأثیر انجمن ایران و آمریکا بر ساختار نهادهای آموزشی در ایران (1357-1342 ش) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 55-81]
 • نهادهای اقتصادی 7. بررسی رابطه نظام سیاسی و نهادهای اقتصادی با تمرکز بر ایران دوره پهلوی [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • نهادهای سیاسی 7. بررسی رابطه نظام سیاسی و نهادهای اقتصادی با تمرکز بر ایران دوره پهلوی [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • نهادینه‌سازی نقش شورای انقلاب اسلامی در نهادینه‌سازی انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها (1359-1357) و شناسایی عوامل عدم تحقق آن [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 251-288]
 • نهضت آزادی ایران بررسی تعامل تشکل‌های سیاسی- مذهبی دهه چهل با نهضت روحانیت (نمونه‌پژوهی: نهضت آزادی ایران، هیئت‌های مؤتلفه اسلامی و حزب ملل اسلامی) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 107-132]
 • نهضت اسلامی تبیین خدمت سربازی روحانیون در دوره پهلوی دوم [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 317-336]
 • نهضت روحانیت بررسی تعامل تشکل‌های سیاسی- مذهبی دهه چهل با نهضت روحانیت (نمونه‌پژوهی: نهضت آزادی ایران، هیئت‌های مؤتلفه اسلامی و حزب ملل اسلامی) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 107-132]
 • نیروی قدس 3. تجربه تاریخی جمهوری اسلامی ایران در طراحی‌های امنیت خارجی با تاکید بر مفاهیم مورد نظر مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 4، 1399]

و

 • وابستگی 1. زمینه‌های تکوین نظریه استحکام ساخت درونی قدرت در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) [دوره 2، شماره 3، 1399]
 • واژگان کلیدی: ایران 5. تحلیل مضمون سخنان فوکویاما علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • واعظین 1. بررسی نقش «منبر» به‌عنوان رسانه طراز انقلاب اسلامی بر اساس مدل ارتباطی [دوره 1، شماره 2، 1398]
 • وحدت اسلامی 3. بررسی آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 1، شماره 2، 1398]

ه

 • هاشمی رفسنجانی 6. بررسی شیوه و نتایج اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • هلیدی 3. بررسی اقتدار در گفتمان سردار قاسم سلیمانی با تکیه بر سازههای معناساز: نمونه سخنرانی خطاب به ترامپ [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 54-76]
 • همکاری دفاعی 3. تجربه تاریخی جمهوری اسلامی ایران در طراحی‌های امنیت خارجی با تاکید بر مفاهیم مورد نظر مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 4، 1399]
 • هویت 2. ترسیم شبکه مفهومی نفوذ در مدارس ایرانی با رویکرد بررسی اسناد لانه جاسوسی آمریکا در ایران [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • هویت ملی 7. گذری بر هویت ملی در عصر پهلوی دوم (1320-1357)؛ سیاست‌ها‌‌ و ابزارها [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • هیئت‌های مؤتلفه اسلامی بررسی تعامل تشکل‌های سیاسی- مذهبی دهه چهل با نهضت روحانیت (نمونه‌پژوهی: نهضت آزادی ایران، هیئت‌های مؤتلفه اسلامی و حزب ملل اسلامی) [دوره 4، شماره 7، 1401، صفحه 107-132]

ی

 • یمن 4. سناریوهای جایگاه آینده یمن در معادلات منطقه غرب آسیا با تاکید بر عدم قطعیت‌های بحرانی [دوره 2، شماره 3، 1399]