اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی

حوزوی رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی

irdc.ir
p.irdcyahoo.com

سردبیر

دکتر مرتضی دهقان نژاد

تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/m.dehghan
mdehqannejadyahoo.com
0009-0003-9708-3331

اعضای هیات تحریریه

دکتر نصرالله پورمحمدی املشی

تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

www.ikiu.ac.ir/members/?id=92&lang=0
poor_amlashiyahoo.com
0000-0002-3964-698X

دکتر مرتضی دهقان نژاد

تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~m.dehghan
mdehqannejadyahoo.com
0009-0003-9708-3331

دکتر مهدی صلاح

تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

b2n.ir/f07526
mehdisalah2011yahoo.com
0000-0001-7146-7116

دکتر محمدرضا علم

تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

scu.ac.ir/~mralam36
mralam36yahoo.com
0000-0001-6409-7540

دکتر علی اکبر کجباف

تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/kajbaf#tabcontrol_12
kajbafltr.ui.ac.ir
0000-0003-0196-8577

دکتر الهام ملک زاده

تاریخ دانشیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

b2n.ir/q12898
malekzadeh.elham092gmail.com
0000-0001-5287-7427

دکتر هادی وکیلی

تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/vakili/
vakiliferdowsi.um.ac.ir
0000-0002-1285-907X

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر طلال عتریسی

علوم اجتماعی استاد علوم اجتماعی دانشگاه لبنان

crss-ul.com/post.php?id=224&cid=141
atrissi_talalhotmail.com
0000-0003-4812-3483

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر حمیدرضا ملک محمدی

سیاستگذاری عمومی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/malek
malekut.ic.ir
0000-0002-9364-5291

ویراستار

نادر خبازی دولت آباد

ویراستار

journal.irdcgmail.com

مدیر علمی و اجرایی

دکتر آرمان فروهی

دکتری تاریخ

arman.forouhiyahoo.com
09132873743