کلیدواژه‌ها = تنوع اجتماعی
2. الگوی مدیریت تنوعات قومی و اجتماعی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1399

یوسف ترابی؛ اسماعیل اسفندیاری؛ علیرضا زرگر