نویسنده = �������������� ��������
4. مدیریت بحران صدور نفت ایران در دوران جنگ تحمیلی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 77-104

مجید عباسی(اشلقی)؛ سعید یعقوبی